Publikacije

Udhëzues për luftimin e dhunës në baza gjinore nëpërmjet raportimit të përgjegjshëm

Udhëzues për luftimin e dhunës në baza gjinore nëpërmjet raportimit të përgjegjshëm

Ky udhëzues ofron një kornizë për raportim të përgjegjshëm të dhunës me bazë gjinore (DhBGj) bazuar në gjetjet dhe rekomandimet nga trajnimi me të njëjtën temë. Qëllimi i tij…

Read More
Smernice za medijske stručnjake i novinare koji izveštavaju o zdravlju

Smernice za medijske stručnjake i novinare koji izveštavaju o zdravlju

Ove smernice za novinare o izveštavanju o zdravlju su razvijene kao rezultat dvodnevne radionice sa novinarima o etičkom izveštavanju o zdravlju, organizovane kao sastavni deo…

Read More
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ Kosova 2022

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ Kosova 2022

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor është një instrument i bazuar në hulumtime, i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet në mjediset përkatëse sociale…

Read More
PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET E KONFERENCËS SË 3 MAJIT, 2023

PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET E KONFERENCËS SË 3 MAJIT, 2023

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, ka shënuar 3 Majin - Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit me moton “Mbroni Gazetarët, Ruani të…

Read More
INDIKATORI O NIVOU SLOBODE MEDIJA I BEZBEDNOSTI NOVINARA 2022

INDIKATORI O NIVOU SLOBODE MEDIJA I BEZBEDNOSTI NOVINARA 2022

Raporti “Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në raport…

Read More
Praktikat më të mira dhe rekomandimet për raportimin e vetëvrasjeve

Praktikat më të mira dhe rekomandimet për raportimin e vetëvrasjeve

Rekomandimet janë vendosur duke e përdorur një model marrëveshjeje të përgjithshme të zhvilluar nga SAVE. Procesi është udhëhequr nga SAVE dhe ka përfshirë ekspertë/e kombëtarë/e…

Read More
Indeks bezbednosti novinara Zapadnog Balkana Narativni izveštaj Kosovo 2021

Indeks bezbednosti novinara Zapadnog Balkana Narativni izveštaj Kosovo 2021

Indeks bezbednosti novinara Zapadnog Balkana (WB-JSI) je alat zasnovan na istraživanju, dizajniran da meri i prati promene u odgovarajućim društvenim i političkim okruženjima u…

Read More
Indikatori o nivou slobode medija i bezbednosti novinara 2021

Indikatori o nivou slobode medija i bezbednosti novinara 2021

“Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në raport me…

Read More
Mehanizmi za finansiranje medija na jezicima etničkih manjina

Mehanizmi za finansiranje medija na jezicima etničkih manjina

Përfundimet dhe rekomandimet e nxjerra nga tryeza e diskutimit mbi mekanizmat specifik për financimin apo mbështetjen financiare të mediave private apo jo-fitimprurëse të cilat…

Read More
RAPORT PAS TRYEZËS MBROJTJA LIGJORE E PLURALIZMIT POLITIK NË MEDIA

RAPORT PAS TRYEZËS MBROJTJA LIGJORE E PLURALIZMIT POLITIK NË MEDIA

Rekomandimet e nxjerra nga tryeza “Mbrojtja ligjore e pluralizmit politik në media", mund t'i lexoni në formatin online të kësaj broshure, e cila është prodhuar me mbështetjen…

Read More
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor - Raport Narrativ Kosova 2020

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor - Raport Narrativ Kosova 2020

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve të Ballkanit Perëndimor (WBJSI) është një mjet i bazuar në hulumtim i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet në mjediset përkatëse sociale…

Read More
Vodič za novinare da izveštavaju o rodno odgovornoj implementaciji standarda za dostojanstven rad i sigurnost i zdravlje na radu

Vodič za novinare da izveštavaju o rodno odgovornoj implementaciji standarda za dostojanstven rad i sigurnost i zdravlje na radu

Udhëzuesi për gazetarët për raportim mbi zbatimin e përgjegjshëm gjinor të standardeve për punë të dinjitetshme dhe siguri e shëndet në punëështë shkruar për t’i ndihmuar…

Read More
Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve - 2020

Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve - 2020

Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të gjerë situatën e legjislacionit dhe…

Read More
Pokazatelji nivoa slobode medija i bezbednosti novinara 2019

Pokazatelji nivoa slobode medija i bezbednosti novinara 2019

Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të gjerë situatën e legjislacionit dhe…

Read More