Publikime

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ Kosova 2022

3209-title

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor është një instrument i bazuar në hulumtime, i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet në mjediset përkatëse sociale dhe politike të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që kanë ndikim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në sigurinë e gazetarëve dhe akterëve të medias gjatë ushtrimit të profesionit të tyre.

Indeksi mbështetet kryesisht në provat hulumtuese të mbledhura dhe analizuara nga partnerët e SafeJournalists.net një platformë që zbaton një procedure rigoroze të hulumtimit.

Të dhënat e mbledhura mbi dimensione të ndryshme të konceptit kompleks të 'sigurisë së gazetarëve' janë përmbledhur dhe ndarë në një tregues të përzier – Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve, për të matur ndryshimet në shtatë shtetet e Ballkanit Perëndimor me kalimin e kohës.
Share this Post: